ZaanBusiness Logo Wit

Aanpassingsvermogen en waardecreatie

Onlangs hielden wij met de Guidon Groep ons voorjaarsseminar met een interessante spreker Ben Tomesen die het publiek meenam in de reis van de verandering. De ambitieuze ondernemers Jolanda Degen en Phillippe de Knijff konden de aanwezigen volop inspireren met hun uitdagende ondernemersverhaal. Van start en toetreding naar groei; van offline naar online; van samenwerking naar een strategische fusie; en van verkoop van het tot volle wasdom gekomen bedrijf naar het opzetten van een investeringsmaatschappij en het faciliteren van groeiambities van andere ondernemers. Het zat er allemaal in. Welke aspecten mij het meeste aansprak? Kansen zien, door tastendheid en de onderneming, maar zeker ook jezelf, continue aanpassen aan veranderende marktbehoeften, trends en ontwikkelingen. Wij noemen dat het bouwen aan waardecreatie. Groei van de onderneming staat daarbij voorop, maar moet wel van toegevoegde waarde en robuust naar de toekomst zijn.

In onze adviespraktijk komen al deze aspecten aan bod bij overnamesituaties, geschillen, financieringstrajecten en waarderingsvraagstukken. Zeker de mate van aanpassingsvermogen, wendbaarheid en onderscheidend vermogen is een belangrijk aspect als wij een onderneming bedrijfseconomisch waarderen. Bij een bedrijfswaardering gaat het daarom ook om het inschatten van de toekomstverwachtingen van de onderneming en omgevingsinvloeden van de markt waarin het actief is. Feitelijk beoordelen we de robuustheid en toekomstige verdiencapaciteit van de onderneming en de mate waarin het zich kan aanpassen aan de marktomstandigheden. Dit doen we aan de hand van een toekomstgerichte waarderingsmethode, de DCF-methode.

Binnen de discounted cashflow (DCF) waarderingsmethode zijn toekomstige vrije geldstromen bepalend, die aan de hand van het business model (strategie, marktpositionering en onderscheidende vermogen) worden ingeschat en financieel worden gemaakt. De toekomstige vrije geldstromen worden vervolgens contant gemaakt tegen de rendementseis van de onderneming, waarbij rekening wordt gehouden met, de tijdswaarde van geld, risicofactoren en afhankelijkheden van de onderneming vanuit een objectief gezichtspunt van een derde partij. De som van deze contante vrije geldstromen is de ondernemingswaarde en daarmee de waarde die toegekend kan worden aan het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten.

Inzicht in het verdienmodel is noodzakelijk om het onderscheidend vermogen, toekomstbestendigheid zichtbaar te maken en de vrije geldstromen te kwantificeren. Waar we de afgelopen twee jaar veel te maken hadden met onzekerheden rondom de pandemie, zijn ook nu grote uitdagingen waar ondernemers zich op moeten aanpassen. Beschikbaarheid van grondstoffen, materialen en lange doorlooptijden door supply chain problemen; grote schaarste van personeel en bezetting; inflatie en prijsstijgingen die de pan uitreizen. Ondernemers en management teams zullen elke dag actief moeten inspelen om op deze uitdagingen om niet ingehaald te worden door de werkelijkheid. Tegelijkertijd zal standvastig gekoerst moeten worden naar de toekomstige stip op de horizon. Ondernemingen die op langere termijn binnen veranderende marktomstandigheden zich wendbaar en efficiënt weten aan te passen en daarmee marktaandeel en rendement op geïnvesteerd vermogen op peil weten te houden, creëren veel waarde. De jaarlijkse geldstromen zijn robuust, er kan geïnvesteerd worden in mensen, werving, materieel en innovaties en bedrijfsrisico’s kunnen gemitigeerd worden. Groei is daarbij een gezond uitgangspunt. Het is echter duidelijk, dat men zich niet blind moet staren op uitsluitend omzetgroei, maar alle groeifactoren die waarde toevoegen in ogenschouw dient te nemen. De focus moet liggen op het creëren van duurzaam hogere geldstromen, waarbij het rendement op de investeringen hoger ligt dan de vereiste rendementseis. Op deze wijze bouwt de onderneming aan waardecreatie hetgeen in de economische literatuur bekend als value based management. Het komt daarmee aan op de wendbaarheid en aanpassingsvermogen van het bedrijf om groei te kunnen blijven vasthouden naar de toekomst toe.

Door: André Scheirlinck
Register Valuator, Sophista fusies & overnames

Sophista logo

Sophista fusies & overnames
Arcadialaan 32 CD
​1813 KN Alkmaar

072 540 80 10
info@sophista.nl
www.sophista.nl