ZaanBusiness Logo Wit

Alle seinen op groei

De economische groei neemt toe en de recente voorspellingen van het CBS zijn uitzonderlijk positief. Het tweede kwartaal van 2017 liet zelfs een stijging van het Bbp van 3,3 procent zien ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Diverse brancherapporten melden in meer of mindere mate groei in hun sector. Het zijn tijden, die legio mogelijkheden bieden voor ondernemers in het MKB, ook voor verkopende ondernemingen. In verschillende informatiememoranda van bedrijven, die worden aangeboden in de markt zien we het befaamde hockeystickeffect in omzetgroei weer terugkomen. Maar wat voor gevolgen hebben deze groeicijfers vanuit een waardeperspectief?

 

Binnen een onderneming wordt met groei over het algemeen een toename in de omzet uit activi­teiten aangeduid. Omzet is dan ook een belangrijke waardedrijver van de onderneming, waarvanuit alle kosten van de onderneming immers betaald moeten worden. Wat is er echter nodig om omzetgroei te realiseren en worden deze hogere omzetniveaus ook in te toekomst vastgehouden? Met andere woorden, wat is de duurzaamheid van de omzetgroei. Is de groei toe te schrijven aan toenemende consumentenbeste­dingen, een andere positionering van productmarktcombinaties of bijvoorbeeld door het wegvallen van een concurrent. Welke investeringen in mensen, productiemiddelen en marketing zijn nood­zakelijk om de groei te kunnen realiseren?

Een toename in omzet is weliswaar belangrijk, maar voor extra waardecreatie is het ontoereikend. Hierbij is niet per definitie de omzet of resultaat leidend, maar ligt de focus op de groei in kasstromen binnen de onderneming. De basis voor de waarde van een onderneming zijn de verwachte vrije geldstromen na aftrek van de vermogenskosten. Hierbij is omzet een belangrijke waardedrijver en zo ook ontwikkeling van de operationele kosten. Ondanks het feit dat dit een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering is, zijn er meerdere factoren, die invloed hebben op de kasstromen en daarmee dus op de waarde van uw onderneming. Zo is het vaak noodzakelijk om het machinepark uit te breiden of voldoet de huidige locatie niet meer door de toenemende bedrijfsactiviteiten, een uitbreiding in het personeelsbestand, etc. Deze investeringen zijn nodig om de omzetgroei te kunnen rea­liseren, maar hebben uiteraard ook een drukkend effect op de kasstromen en daarmee op de waarde van de onderneming. Hetzelfde geldt voor investeringen, die wellicht benodigd zijn voor onderzoek en ontwikkeling. Investeringen, die nodig zijn om uw onderneming te laten groeien. Het is dus belangrijk voor u als ondernemer om goed voor ogen te hebben welke investeringen noodzakelijk zijn, waarbij u aspecten als slagingskans, bijdrage aan de onderneming en terugverdientijdogenschouw neemt.

Een ander aspect dat vaak wordt onderschat is het effect van een actief beheer van werkkapitaal en de benodigde investeringen hierin. Juist bij een groeiende onderneming is het van belang om hier aandacht aan te besteden om te zorgen dat het werkkapitaal niet onnodig veel toeneemt. U kunt hier invloed op uitoefenen door bijvoorbeeld een actief debiteurenbeheer na te streven om zodoende de investeringen in werkkapitaal zo laag mogelijk te houden en cash vrij te spelen. Daarnaast is het aan te raden om het voorraadbeheer onder de loep te nemen en een optimaal voorraadniveau aan te houden. Ook afspraken met leveranciers kunnen een rol spelen in het beheersen van het werkkapitaal. Zo kunt u afspraken maken over betalingstermijnen, maar ook over leveringstermijnen zodat u wellicht minder voorraad hoeft aan te houden.

Het staat buiten kijf, dat groei belangrijk is voor iedere onder­nemer. Het is echter duidelijk, dat u zich hierbij niet blind moet staren op omzet, maar het gehele verhaal in ogenschouw dient te nemen. De focus moet liggen op het creëren van duurzaam hogere geldstromen, waarbij het rendement op de investeringen hoger ligt dan de vermogenskosten; in vakjargon ook wel value based management genoemd. Het is onze ervaring, dat wanneer wij samen met ondernemers vanuit een waardeperspectief naar hun onderneming kijken er veel winst te halen is op het gebied van extra waardecreatie. Hiervan profiteert u nu, maar ook in te toekomst bij een eventuele verkoop van uw onderneming.

André Scheirlinck

Register Valuator

Sophista fusies & overnames

Robijnstraat 20, 1812 RB Alkmaar

Postbus 3026, 1801 GA Alkmaar

T: 072 540 80 10

E: info@sophista.nl

www.sophista.nl

 

 

Sophista logo

Sophista fusies & overnames
Arcadialaan 32 CD
​1813 KN Alkmaar

072 540 80 10
info@sophista.nl
www.sophista.nl