ZaanBusiness Logo Wit

Formeel aan het roer staan, materieel schipbreuk

Het leerstuk van de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders van rechtspersonen (zoals B.V.’s N.V.’s, stichtingen en verenigingen) mag zich in de MKB-praktijk die wij bij Zaan Advocaten voeren, in een steeds grotere belangstelling verheugen. Dit, zeker als het gaat om B.V.’s, die – zoals u bekend – heden ten dage voor een appel en een ei kunnen worden opgericht en die vervolgens maar al te vaak geen verhaal voor crediteuren bieden. Mocht u tegen dit soort B.V.’s aanlopen of mocht u zelf als bestuurder worden aangesproken, dan staan wij u graag bij. 

Een heel belangrijk aspect hierbij is de inschrijving als bestuurder in het handelsregister. De wet schrijft voor dat de bestuurders van een rechtspersoon in het handelsregister moeten worden ingeschreven én dat eventuele wijzingen in het bestuur binnen een week na de wijziging ingeschreven worden. Derden mogen op de juistheid van deze inschrijving afgaan en dat kan soms fout aflopen.

Dit ondervond de bestuurder van een stichting die weer bestuurder was van een B.V. Hij ging namens de B.V. een huurovereenkomst aan en later werd in die bedrijfsruimte een grote hennepkwekerij aangetroffen (met grote schade voor de verhuurder). Daarnaast was de B.V. circa € 80.000,– aan achterstallige huur verschuldigd. De kantonrechter achtte de bestuurder van de stichting hoofdelijk (en in privé) aansprakelijk voor de schuld van de B.V. De kantonrechter oordeelde dat de bestuurder een persoonlijk verwijt was te maken van het feit dat de B.V. haar verplichtingen niet was nagekomen én dat er zich een hennepkwekerij in het gehuurde bevond. De kantonrechter vond het onaannemelijk dat de bestuurder niet van deze dubieuze praktijken af wist. De bestuurder ging in appel.

De bestuurder verweerde zich onder meer met de stelling dat hij al lang geen bestuurder meer was. Hij zou het bestuur van de stichting feitelijk hebben overgedragen/aan een ander hebben gelaten en hij zou niets meer met de huurovereenkomst en met het huurpand te maken hebben gehad. Dat verweer werd verworpen, onder meer met een verwijzing naar de inschrijving in het handelsregister. Daaruit bleek niet dat er een bestuurswissel had plaatsgevonden.

Voorts overwoog de kantonrechter dat het bestuurders ook te verwijten valt wanneer zij het bestuur over een B.V. in de praktijk aan anderen overlaten en daarmee op de koop toe nemen dat er onregelmatigheden plaatsvinden. Als derden (crediteuren, verhuurders) het slachtoffer worden van een dergelijk lankmoedig optreden, is de bestuurder daarvan persoonlijk een verwijt te maken en is hij schadeplichtig, aldus het gerechtshof Den Bosch (vindplaats: ECLI:NL:GHSHE:2019:1891).

Men spreekt vaak over vermenging van boven- en onderwereld en over ondermijning van de rechtsstaat. Deze uitspraak draagt bij aan – ten minste – het bewustzijn van bestuurders. Maar, ook op het terrein van de vrijwilligers is deze uitspraak relevant. U bent als actief ondernemer vaak ook bestuurder van verenigingen en stichtingen. Als u daarmee stopt, let er dan op dat ook uw inschrijving eindigt en dat nieuwe bestuurders vlot worden ingeschreven. Gebeurt dit niet en de nieuwe stuurlui maken averij, dan zit u mogelijk met de brokken.

Peter Wieringa 

Zaan Advocaten

Westzijde 318 1506 GJ Zaandam
T: 075 303 00 10
E: info@zaanadvocaten.nl
www.zaanadvocaten.nl