ZaanBusiness Logo Wit

Het einde van het pensioen in eigen beheer in zicht?

Eindelijk heeft Staatssecretaris Wiebes aangegeven aan de Tweede Kamer hoe hij de toekomst van het pensioen in eigen beheer ziet. Met Prinsjesdag komt er een wetsvoorstel, waarbij het vanaf 1 januari 2017 niet meer mogelijk is om pensioen in eigen beheer op te bouwen. Voor bestaande gevallen zal in het voorstel de mogelijkheid geboden worden om de pensioenverplichting fiscaal vriendelijk af te kopen of om te zetten in een spaarvariant.  

Waar het pensioen in eigen beheer jaren geleden nog enorm populair was onder DGA’s, is het nu vooral een blok aan het been. Door de gedaalde rente is de commerciële voorziening zo hoog dat het uitkeren van dividend vaak niet meer mogelijk is. Ook bij echtscheiding levert de pensioenvoorziening veel problemen op en door de economische crisis waar veel ondernemingen onder te lijden hebben gehad, is het nog maar de vraag of de BV de pensioentoezegging op termijn ook daadwerkelijk kan uitbetalen aan de DGA. Tot nu toe had de DGA nauwelijks mogelijkheden om de ‘pensioenklem’ op te heffen, maar het voorstel van Wiebes brengt hier verandering in. Hoe ziet het voorstel eruit?

Afkoop

In 2017, 2018 en 2019 is het mogelijk om het pensioen in eigen beheer fiscaal vriendelijk af te kopen. Belastingheffing vindt plaats over de (lagere) fiscale waarde per 31 december 2015 en niet over de veel hogere commerciële waarde. Over de afkoop is wel loonbelasting verschuldigd, maar geen 20% revisierente. Ter stimulering wordt ook een belastingkorting voorgesteld. In 2017 wordt 65,5% van de waarde belast, in 2018 75% en in 2019 80,5%. Bij het hoogste tarief van 52% komt de effectieve belastingdruk op 34,06% in 2017, in 2018 op 39% en in 2019 op 41,34%.

Spaarvariant

Wie niet kan of wil afkopen, kan kiezen voor de spaarvariant. Het pensioen in eigen beheer wordt voor de fiscale waarde per 31 december 2015 belastingvrij omgezet in een ‘spaarpot’ en kan niet verder opgebouwd worden (behalve een oprenting). Vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd wordt de ‘spaarpot’ in 20 jaar gelijkmatig uitgekeerd en belast tegen het dan geldende belastingtarief zonder toepassing van een korting. Er kan ook altijd gekozen worden om de ‘spaarpot’ geheel of gedeeltelijk om te zetten in een lijfrentespaarrekening bij een bank.

Alleen voordelen?

Beide oplossingen bevrijden de BV van de pensioenklem. Bij het uitkeren van dividend hoeft geen rekening meer te worden gehouden met de hoge commerciële verplichting, waardoor het vaker mogelijk zal zijn om dividend uit te keren. Het afkopen van het pensioen in eigen beheer kan een oplossing bieden voor hoge rekening-courantschulden. Ook biedt het de DGA de mogelijkheid om de BV op te heffen nadat de activiteiten zijn gestaakt. Om gebruik te kunnen maken van de afkoopregeling moet de vennootschap wel over voldoende liquiditeiten beschikken om de loonheffing te betalen. De spaarvariant legt minder druk op de liquiditeiten van de vennootschap, omdat er niet direct loonheffing over de hele verplichting hoeft te worden betaald. De rechten van de partner gaan er wel op achteruit, zowel bij afkoop als bij omzetting in de spaarvariant. Staatssecretaris Wiebes heeft hiervoor geen oplossing bedacht en laat het aan de DGA zelf over om met zijn of haar partner tot een oplossing te komen.

Alles bij het oude laten

Het is niet verplicht om het pensioen in eigen beheer af te kopen of om te zetten in een spaarvariant. Alles kan ook bij het oude blijven, maar dan zonder een ver­dere opbouw van de pensioenaanspraken vanaf 2017. De beperkingen bij het uit­keren van dividend blijven dan bestaan.

En nu kiezen

De juiste keuze maken is niet eenvoudig, omdat de gevolgen groot zijn voor de financiële posities van de vennootschap, de DGA en de (ex)partner van de DGA. Ook is bij sommige keuzes goedkeuring nodig van de (ex)partner. Het verdient aanbeveling om de gevolgen concreet in kaart te laten brengen en dit moment aan te grijpen om voor wat betreft de oudedagsvoorziening de balans op te maken. Onze adviseurs helpen u als DGA graag bij het maken van de juiste keuze en adviseren u graag over alternatieve mogelijkheden om financieel voor uw oude dag te zorgen.

VANDERLAANGROEP

Assendelft Oranjeboomkade 1 Postbus 1, 1566 ZG T 075 687 49 59

Noord-Scharwoude Kokkel 20 Postbus 64, 1723 ZH 0226 31 33 76

Purmerend Wormerplein 111 Postbus 11, 1440 AA 0299 42 14 02

Zaandam Ronde Tocht 3 Posbus 346, 1500 EH 075 635 36 31

vanderlaangroep.nl

www.vanderlaangroep.nl

Assendelft
Oranjeboomkade 1
Postbus 1, 1566 ZG

075 687 49 59
assendelft@vanderlaangroep.nl

Noord-Scharwoude
Kokkel 20
1723 ZH

0226 31 33 76
noordscharwoude@vanderlaangroep.nl

Purmerend
Wormerplein 111
Postbus 11, 1440 AA

0299 42 14 02
purmerend@vanderlaangroep.nl