ZaanBusiness Logo Wit

Inhoudingen op het nettoloon van uw werknemer, waar moet u op letten?

Met ingang van 1 januari 2017 zijn de regels om inhoudingen te verrichten op het nettoloon van uw werknemers aangescherpt. Het nettoloon dat u uw werknemers uitbetaalt, mag niet minder zijn dan het netto wettelijk minimumloon. Het verrekenen van bijvoorbeeld boetes, studiekosten of een eigen bijdrage voor de leaseauto is toegestaan zolang het resterende uit te betalen nettoloon niet onder het netto wettelijk minimumloon uitkomt. Het bedrag dat u niet kunt verrekenen met het nettoloon van uw werknemer blijft een vordering op uw werknemer en kunt u op een later moment verrekenen met bijvoorbeeld de uitbetaling van overuren of vakantiegeld. Op het inhoudingsverbod gelden enkele uitzonderingen. 

Wettelijk verplichte inhoudingen

Wettelijk verplichte inhoudingen zoals loonheffing, de werknemersbijdrage in de sociale premies (50% van de premie Whk) en pensioen mag u wel inhouden, ook als het uit te betalen nettoloon daardoor minder is dan het netto wettelijk minimumloon. Inhoudingen die u volgens de cao moet doen vallen niet onder de wettelijk verplichte inhoudingen en zijn dus niet uit­gezonderd. Ook premies voor het ANW-gat of de WIA-hiaat­verzekering vallen niet onder de wettelijk verplichte inhoudingen.

Voorschotten

Het verrekenen van voorschotten is ook uitgezonderd, zolang het uit te betalen nettoloon vóór verrekening van het voorschot niet lager is dan het netto wettelijk minimumloon. U moet de verrekening wel schriftelijk overeenkomen met uw werknemer.

Huisvestingskosten en nominale premie zorgverzekering

In de praktijk komt het voor dat werkgevers kosten als huur of de nominale premie voor de zorg­verzekering betalen namens werknemers en dit verrekenen met het uit te betalen nettoloon. Onder voorwaarden is dit toegestaan:

Huisvestingskosten

• De werkgever mag niet ook verhuurder zijn. Er is dan sprake van het verrekenen van onderlinge vorderingen, wat niet is toegestaan als het resterende uit te betalen nettoloon minder is dan het netto wettelijk minimumloon.

• De inhouding moet gespecificeerd zijn op de loonstrook van de werknemer.

• De werknemer moet een schriftelijke machtiging afgeven voor de inhouding.

• De werkgever bewaart de huurovereenkomst in het personeelsdossier.

• De inhouding mag in beginsel niet hoger zijn dan 25% van bruto wettelijk minimumloon.

Premie zorgverzekeringswet

• Alleen de premie voor de basisverzekering mag worden ingehouden, de uitzondering geldt niet voor de premie van aan­vullende verzekeringen.

• De inhouding moet gespecificeerd zijn op de loonstrook van de werknemer.

• De werknemer moet een schriftelijke machtiging afgeven voor de inhouding.

• De werkgever bewaart het polisblad waar de premie op vermeld staat in het personeelsdossier. Het netto wettelijk minimumloon kan per werkgever en ook per werknemer verschillen en wordt daarom gedefinieerd als het bruto wettelijk minimumloon minus de wettelijk verplichte inhoudingen. Onze coaches helpen u graag bij het toetsen van uw inhoudingen aan deze nieuwe regelgeving en tevens kunnen zij u helpen met opstellen van machtigingen voor het in­houden van huisvestingskosten en premies zorgverzekeringswet.

– Marjolijn Veldstra- Hoogland RPP / Beloningsadviseur

 

VANDERLAANGROEP

Assendelft Oranjeboomkade 1 Postbus 1, 1566 ZG T 075 687 49 59

Noord-Scharwoude Kokkel 20 Postbus 64, 1723 ZH 0226 31 33 76

Purmerend Wormerplein 111 Postbus 11, 1440 AA 0299 42 14 02

Zaandam Ronde Tocht 3 Posbus 346, 1500 EH 075 635 36 31

vanderlaangroep.nl

 

www.vanderlaangroep.nl

Assendelft
Oranjeboomkade 1
Postbus 1, 1566 ZG

075 687 49 59
assendelft@vanderlaangroep.nl

Noord-Scharwoude
Kokkel 20
1723 ZH

0226 31 33 76
noordscharwoude@vanderlaangroep.nl

Purmerend
Wormerplein 111
Postbus 11, 1440 AA

0299 42 14 02
purmerend@vanderlaangroep.nl