ZaanBusiness Logo Wit

Initiatiefnemers Ondernemersfonds Zaanstad blij met gemeentesteun

Op dinsdag 21 april jl. heeft het college van B&W Zaanstad ingestemd met een subsidieaanvraag ten behoeve van haalbaarheidsonderzoek naar een gemeentebreed ondernemersfonds in Zaanstad op basis van de Onroerend Goed Belasting. Initiatiefnemer van dit onderzoek is een brede initiatiegroep van o.a. ZON, Stipaza, Ondernemersverenigingen zoals Zaandelta, BVNM en BIA en winkeliersvereniging SBZ. Het Zaans Ondernemers Netwerk (ZON) onder voorzitterschap van Jan Folkerts is penvoerder voor het implementatieonderzoek. ZON is de belangenbehartiger van ondernemend Zaanstreek.  

De ondernemers willen met een ondernemersfonds de lokale en regionale economie van de gemeente versterken en verdere samenwerking tussen ondernemers stimuleren. Met deze subsidie, in de vorm van een voorschot, kunnen de initiatiefnemers opdracht verlenen aan onderzoeksbureau Meiklaas en Blaauwberg om het haalbaarheidsonderzoek te gaan uitvoeren. Met het onderzoek wil de initiatiefgroep het draagvlak onder ondernemers onderzoeken voor een ondernemersfonds en mogelijke bestedingen inventariseren.

De initiatiefnemers hebben eerst vertegenwoordigers van de gemeente, het bedrijfsleven en het onderwijs geïnformeerd via een presentatie. Op grond daarvan heeft de gemeente Zaanstad te kennen gegeven mee te willen werken aan een haalbaarheidsonderzoek. Het oprichten van een ondernemersfonds past binnen de ambitie van het college van Zaanstad om ruimte te bieden aan initiatieven van ondernemers. Daarnaast draagt een ondernemersfonds bij aan de verbondenheid tussen ondernemers en daarmee het ondernemersklimaat van Zaanstad. Gedurende de komende maanden zullen onderzoekers het gesprek aan gaan met toekomstige deelnemers van het ondernemersfonds: ondernemers maar ook maatschappelijk ondernemers uit de hoek van de cultuur- en onderwijsinstellingen en uit de zorg- en sportsector. Iedere eigenaar of huurder van onroerend goed anders dan een woning wordt in dit onderzoek als ondernemer beschouwd. In deze gesprekken zal worden nagegaan wat de randvoorwaarden zijn voor deelname aan het fonds en wat de ambities zijn met betrekking tot de besteding van de trekkingsrechten van het fonds.

De initiatiefgroep zal contact zoeken met de ondernemersverenigingen in Zaanstad. Voor niet-georganiseerde ondernemers wordt een informatieavond georganiseerd. Deze avond zal in de media worden aangekondigd. Binnenkort verschijnt een informatiefolder en zal meer informatie te vinden zijn op de website van ZON: www.zonvooru.nl

De leden van de gemeenteraad zullen binnenkort door de initiatiefnemers worden bijgepraat over het proces en de ambities.

Uiteindelijk zullen de onderzoeksresultaten worden vastgelegd in een voorstel, dat bij positief resultaat zal worden voorgelegd aan het college van B&W en de gemeenteraad.