ZaanBusiness Logo Wit

Reageren op ontwerp Zaans Mobiliteitsplan 2040

Zaanstad werkt aan een Mobiliteitsplan dat zorgt voor een leefbare, veilige, bereikbare en duurzame omgeving. Steeds meer mensen wonen en werken in Zaanstad. Deze groei heeft gevolgen voor het verkeer, de bereikbaarheid en leefbaarheid. Hoe Zaanstad omgaat met de groeiende mobiliteit in relatie tot haar schaarse openbare ruimte, is nu vastgelegd in een ontwerp mobiliteitsplan. Van belang is dat het ontwerp aansluit bij de wensen en behoeften van de Zaanse inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Daarom ligt het Ontwerp Zaans Mobiliteitsplan 2040 vanaf maandag 8 februari ter inzage, digitaal en op het gemeentehuis.

Stapsgewijs naar een toekomstgericht plan
Wethouder Mobiliteit, Gerard Slegers: “Om te komen tot een toekomstgericht en realistisch ontwerp mobiliteitsplan zijn al vele stappen gezet. We legden verschillende voorstellen en de koersnota voor aan de gemeenteraad en aan belanghebbenden. Ook vroegen we inwoners en ondernemers een enquête in te vullen en mee te denken over wat zij belangrijk vinden op het gebied van mobiliteit.” Het plan moet ook invulling geven aan de zes Zaanse opgaven van de Omgevingsvisie: verstedelijking (groei van de stad), economie (werkgelegenheid en toerisme bevorderen), kansengelijkheid (verschillen verkleinen), verduurzaming (klimaatbestendig maken), veiligheid (minder ongevallen en veiliger gevoel) en gezondheid (meer bewegen in een schone stad). “Het is een interessante reis met vele etappes. We zijn nog niet bij de eindstreep maar wel op de goede weg, het plan zit heel goed in elkaar en kijkt verder dan de komende jaren. Dat is echt in het belang van Zaanstad. Een stad die klaar is voor de toekomst, zegt Slegers.”

Hoofdkeuzes van het plan
Het ontwerp Mobiliteitsplan bestaat grofweg uit 12 hoofdkeuzes:
1. Keuzevrijheid is de basis, maar we verleiden wel – Iedere inwoner heeft de keuzevrijheid voor een vervoersmiddel maar er is een andere balans nodig: Zaanstad verleidt haar inwoners om vaker te lopen, de fiets of het openbaar vervoer te gebruiken.
2. Zonering naar gebiedstypen die passen bij de verscheidenheid (stedelijk versus landelijk) van Zaanstad – Afhankelijk van de mate van stedelijkheid, worden passende maatregelen genomen. Het parkeerbeleid sluit hierbij aan.
3. Ruim baan voor fietsen en lopen – Meer inzet op veilige en directe fietsvoorzieningen met minder last van obstakels en het creëren van aantrekkelijke fietsroutes. Net als goede looproutes, bijvoorbeeld naar het openbaar vervoer. Beschikbaarheid van goede fietsenstallingen is ook een belangrijk onderdeel.
4. De Zaanse ladder als hoofdstructuur voor het openbaar vervoer en de fiets – Het spoor vormt een belangrijke Noord-Zuidas door de gemeente. Maar daarnaast willen we een tweede, oostelijke as met snel en frequent openbaar vervoer en sterke fietsverbindingen tussen Amsterdam-Noord, de Achtersluispolder, Centrum Oost en Kogerveldwijk.
5. Knooppunten om de verschillende vormen van vervoer samen te laten komen – het wordt dan makkelijker om meerdere vervoersmiddelen te gebruiken om de eindbestemming te bereiken of gebruik te maken van verschillende mobiliteitsdiensten (zoals deelauto’s en leenfietsen).
6. Versterken van de hoofdwegenstructuur (vracht)auto, provinciale wegen en stadsboulevard – waarmee bereikbaarheid en verkeersveiligheid wordt verbeterd. Met de Thorbeckeweg (in de toekomst een nieuwe aansluiting op Poelenburg), de A8-A9 wordt de hoofdstructuur verstrekt zodat de N203 en de Wibautas op termijn anders ingericht kan worden.
7. Zaanstad en Amsterdam duurzaam verbonden – De Achtersluispolder en het Hembrugterrein vormen een belangrijke schakel. Snelle en betere verbindingen met Amsterdam-Noord, – Centrum Sloterdijk met OV, fiets en over water.
8. Versterken kernen met levendige stads- en dorpserven – Door meer ruimte voor duurzamer vervoer. Inrichting van de openbare ruimte is gericht op bestemmingsverkeer, laad- en losvoorzieningen voor vervoeren van goederen. Aantrekkelijke looproutes en meer parkeren op afstand, ook van touringscars door inzet van shuttlebus of boot.
9. Stimulans voor slimme en schone stadslogistiek – Inzetten op Zero Emissie Zones voor bestel- en vrachtvoertuigen in de kernwinkelgebieden van Zaanstad. En met bedrijven werken aan hubs voor stadslogistiek en vervoer over water.
10. De Zaan en overige vaarwegen beter gebruiken – De Zaan biedt veel kansen voor vervoer van goederen. Die kansen worden beter benut. Vervoer over water voor toeristen en watervervoer voor forenzen (van Zaandam-Zuid naar Amsterdam) willen we ook een impuls geven.
11. Verleiden en innoveren – het benutten van technologische innovaties om gebruikers tot duurzame en veilige keuzes te verleiden. Door samen te werken met ondernemers en inwoners en stimuleren het gebruik van deelmobiliteit.
12. Mobiliteit en ruimte gaan hand in hand in het mobiliteitsfonds – Zaanstad stelt eisen waaraan een ruimtelijke ontwikkeling moet voldoen. En een mobiliteitsfonds moet bijdragen aan de financiering van de mobiliteitstransitie.

Reageren en meer informatie
Het Ontwerp Zaans Mobiliteitsplan is vanaf maandag 8 februari a.s. digitaal beschikbaar op Mobiliteitsplan.Zaanstad.nl. Ook ligt het plan klaar op het gemeentehuis om het daar (op afspraak) in te zien. Zaanse inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden hebben dan zes weken de tijd om te reageren op de inhoud. Alle opmerkingen, vragen en suggesties zijn welkom. Ook zijn er twee online informatiebijeenkomsten op maandag 15 februari en dinsdag 2 maart van 19.30 uur tot 20.30 uur. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf maandag 8 februari voor de online bijeenkomst aanmelden op Mobiliteitsplan.Zaanstad.nl Op deze site is ook meer informatie over het plan terug te vinden.