ZaanBusiness Logo Wit

Economische verkenning Holland boven Amsterdam bekendgemaakt tijdens NHNext

Tijdens NHNext, het regio-event van Noord-Holland Noord, maakte Henri de Groot van de VU (Vrije Universiteit Amsterdam) de resultaten van het onderzoek bekend waarin de economie van de regio Holland boven Amsterdam in kaart is gebracht. Tijdens deze verkenning kwam met name naar voren dat a regio een mix aan bijzondere regionale kenmerken biedt, elk met unieke beleidsuitdagingen. 

Het onderzoek laat onder andere zien dat de werkeloosheid sinds 2014 flink is afgenomen (van 5,6% in 2014 naar een verwacht percentage in 2018 van 3,6%) en de verwachting is dat deze trend zich het komende jaar zal doorzetten. Het Centraal Planbureau verwacht voor Holland boven Amsterdam in 2018 en 2019 een groei van, respectievelijk, 2,6 en 2,2 procent. Binnen stuwregio’s als de MRA, regio Utrecht en regio Eindhoven is een verwachte groei van, respectievelijk, 3,2 en 2,7 procent.De bevolkingsgroei wordt geschat op circa 0,2 procent. De cijfers laten een beeld zien dat Holland boven Amsterdam positieve gevolgen ervaart van een periode van hoogconjunctuur. Binnen deze regio is een beweging te zien waarbij Alkmaar ten opzichte van de Kop van Noord-Holland en West-Friesland zich steeds meer ontwikkelt als uitloper van de Randstad. Dat maakt dat er binnen Holland boven Amsterdam een mix aan regionale kenmerken te zien is, elk met eigen beleidsuitdagingen. Jaap Bond, Gedeputeerde en tevens voorzitter BAO (opdrachtgever voor dit onderzoek): ‘Het is goed dat de regio opdracht heeft gegeven de stand van de economie te onderzoeken. Het onderzoek bevestigt wat we al wisten: Noord-Holland Noord kent een krachtige economie die profiteert van de gunstige conjunctuur. Het onderzoek maakt ook duidelijk dat we nu moeten doorpakken om een nog steviger fundament voor de toekomst te leggen.’

Groot aandeel voor landbouw

De sectoren Overheid, Zorg en Landbouw maken een relatief groot deel uit van de bedrijvigheid in Holland boven Amsterdam, gevolgd door de sectoren Bouw, Horeca en Detailhandel. De regio Alkmaar is sterk in ICT en de creatieve industrie, de Kop van Noord-Holland richt zich vooral op de Koninklijke Marine, maritieme industrie en -diensten en (offshore) energie, en land- en tuinbouw is sterk vertegenwoordigd in West-Friesland. Met de Noordzeekust, Texel, de VOC-steden Hoorn, Enkhuizen en Medemblik en de pleziervaart op het IJsselmeer heeft Holland boven Amsterdam tevens een goede basis voor toerisme weten te leggen. Pennink: ‘Het ontwikkelingsbedrijf heeft voor de regio drie speerpuntsectoren benoemd. Te weten Agri en Food, Energie en Water en Toerisme. Hier is met name Agri en Food het grootste, met een aandeel van 11 procent in de regio Holland boven Amsterdam.’ Regio Alkmaar draagt met circa 42 procent het meest bij aan de omvang van de economie, gevolgd door West-Friesland (30 procent) en de Kop van Noord-Holland (28 procent).

Bevolking en werkgelegenheid

De omvang van de bevolking van Holland boven Amsterdam is al jaren stabiel. Naar verwachting telt Noord-Holland Noord in 2019 620.000 inwoners. Hierbij is voor zo’n 91.000 werkzame inwoners van Holland boven Amsterdam de regio om te wonen en werken elders. Zij reizen dagelijks op en neer naar de MRA om te gaan werken. Veel jongeren trekken steeds meer weg uit de regio en keren niet terug naar Holland boven Amsterdam. Pennink: ‘Hier ligt een forse uitdaging voor de regio om jongeren te interesseren in de mooie, innovatieve werkgelegenheid in de regio. Zo spelen initiatieven als de opening van Gebouw C in Alkmaar en de sterke ICT branche in de regio hier een belangrijke rol in.’ Volgens de economische verkenning is de werkgelegenheid volgens dezelfde verhouding verdeeld over de drie deelregio’s. De verwachting is dat het aantal bewoners in de regio in 2018 en 2019 matig groeit met 0,2 procent. De werkgelegenheid groeit naar verwachting in 2019 met 0,4 procent.
In vergelijking met andere delen van Nederland is er weinig verschil in werkeloosheid naar opleidingsniveau. Waar in de MRA er een hoger werkeloosheidspercentage onder lager opgeleiden is, zijn deze verschillen in Holland boven Amsterdam veel beperkter. Naar verwachting zal de werkgelegenheid relatief sterk groeien in Regio Alkmaar, als gevolg van een sterke vertegenwoor­diging van de ICT-, specialistische- en
overige zakelijke diensten waarop de huidige werkgelegenheidsontwikkeling drijft. Echter, ook voor de Kop van Noord-Holland en West-Friesland wordt met de hoogconjunctuur een toename van de
werkgelegenheid verwacht in 2018 en 2019. De uitkomsten van het onderzoek sluiten goed aan op het ambitiedocument van de regio Holland boven Amsterdam. Dit ambitiedocument vormt de basis voor een uitvoeringsprogramma dat op dit moment gerealiseerd wordt.

Over het onderzoek

Het onderzoek is gedaan in opdracht van het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg NHN (afgekort BAO, de economische wet­houders van de 18 gemeenten uit de regio Holland boven Amsterdam). Het onderzoek is uitgevoerd door een consortium van TNO, NEO Observatory en de Vrije Universiteit Amsterdam.