ZaanBusiness Logo Wit

Golfbaanalternatief als tracé voor de Verbinding A8-A9

Om de bereikbaarheid en leefbaarheid in het gebied tussen de A8 en A9 te verbeteren en de UNESCO-waarden van de Stelling van Amsterdam te herstellen, is het Golfbaanalternatief de beste verbinding tussen beide snelwegen. Tot die conclusie komen Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland op basis van de uitkomsten van diverse onderzoeken, gesprekken, aanbevelingen en ingediende zienswijzen.

GS hebben hun keuze gemaakt op basis van de PlanMER, de adviezen en de aanbevelingen van ICOMOS, de ARO, de Commissie voor de milieueffectrapportage, de gesprekken met de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Infrastructuur en Waterstaat (I&W), de ingediende zienswijzen, de uitkomsten van het geluidsonderzoek Broekpolder en de financiële haalbaarheid. Ook het advies van de Stuurgroep Verbinding A8-A9 is in deze afweging meegenomen.

Onderzochte alternatieven
Naast het Golfbaanalternatief werden ook het Nul-plusalternatief en het Heemskerkalternatief bekeken. Het Nul-plusalternatief draagt onvoldoende bij aan de doelstellingen van het project en is bovendien maatschappelijk onrendabel. In de afweging tussen het Golfbaanalternatief en het Heemskerkalternatief gaven de betere mogelijkheden om het Golfbaanalternatief in te passen in het landschap en de lagere kosten de doorslag. Het Golfbaanalternatief is 180 miljoen euro goedkoper dan het Heemskerkalternatief.

Broekpolder
In de keuze voor het Golfbaanalternatief hebben GS nadrukkelijk gekeken naar de resultaten van het geluidsonderzoek Broekpolder. Bewoners van deze woonwijk zijn bang voor meer geluidsoverlast van de A9 na aanleg van het Golfbaanalternatief. GS zijn daarom bereid om extra geluidsmaatregelen te nemen ten behoeve van de Broekpolder, gekoppeld aan de bijdragen van de gemeenten aan het project. Uitgangspunt is om de geluidsbelasting op de Broekpolder op hetzelfde niveau te krijgen als bij het Heemskerkalternatief.

Advies van de stuurgroep
De stuurgroep is, net als in juni 2017, verdeeld in hun advies over een voorkeursalternatief voor de Verbinding A8-A9. Alle partijen vinden de aanleg van een verbinding van belang, maar over de wijze waarop bestaat geen unanimiteit. De Vervoerregio Amsterdam kiest voor het Golfbaanalternatief. Ook adviserend lid Rijkswaterstaat lijkt dit het beste alternatief. De gemeente Heemskerk en de gemeente Beverwijk kiezen voor het Heemskerkalternatief. De gemeente Velsen en de gemeente Uitgeest maken nu nog geen keuze. In de gemeente Zaanstad is geen draagvlak voor het Nul-plusalternatief; er is geen voorkeur voor het Golfbaanalternatief of het Heemskerkalternatief.

Vervolg procedure
Het besluit over het gekozen alternatief wordt begin juli ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten (PS). Na behandeling in PS wordt het besluit definitief. Het Golfbaanalternatief wordt in de volgende fase van het project nader uitgewerkt. Voor het herstellen van de waarden van de Stelling van Amsterdam en een goede inpassing van de weg in dat gebied wordt eerst, in samenwerking met het ministerie van OCW, een landschapsplan opgesteld. Hierna volgt een go/no-go besluit bij zowel de provincie Noord-Holland als bij het ministerie van OCW. Daarna volgt een Provinciaal Inpassingsplan waarin alle benodigde planologische procedures worden doorlopen. Na het besluit van PS wordt een bewonersavond georganiseerd. De precieze datum wordt via de website bekend gemaakt.