ZaanBusiness Logo Wit

Milieueffectrapport verbinding A8/A9

Milieueffectrapport verbinding A8/A9  

De Commissie m.e.r. concludeert dat alle relevante varianten voor de nieuwe verbinding voldoende afgewogen zijn. De Commissie mist nog inzicht in de mogelijk-heden om de verkeersproblemen zonder aanleg van een nieuwe weg op te lossen. Zij adviseert deze mogelijkheden in de vervolgfase verder te onderzoeken.

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag – in dit geval de provincie Noord-Holland – besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het plan

De provincie Noord-Holland, de stadsregio Amsterdam en de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen willen de bereikbaarheid en de leefbaarheid rond de woongebieden van Krommenie, Wormerveer en Assendelft verbeteren door een nieuwe weg aan te leggen tussen de A8 en de A9. Deze nieuwe weg wordt vastgelegd in een provinciaal inpassingsplan. De Provinciale Staten van Noord-Holland hebben de Commissie gevraagd een oordeel te geven over de afweging van alternatieven die in het milieueffectrapport onderzocht zullen worden.

Het advies

De Commissie adviseert om varianten zonder nieuwe wegverbinding niet meteen af te laten vallen, maar deze in de vervolgfase te onderzoeken. Het milieueffectrapport zal daarmee meer inzicht geven in hoeverre de problemen ook zonder nieuwe weg opge-lost kunnen worden. Bovendien geeft dit informatie over het belang van een nieuwe weg als oplossing. Inmiddels is het advies van de Commissie door de provincie overgenomen en verwerkt in een Notitie Reikwijdte en detailniveau. Deze notitie ligt sinds 13 november 2014 ter inzage.

Het volledige advies vindt u op www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/2977