ZaanBusiness Logo Wit

Onderzoek naar Zaans Ondernemersfonds verlengd

De initiatiefnemers van het Zaanse ondernemersfonds moeten het voorstel voor een ondernemersfonds op basis van een verhoging van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) verder uitwerken. Dat zegt het college van Zaanstad in reactie op een voorstel voor oprichting van een ondernemersfonds, dat de initiatiefnemers aan het college hebben voorgelegd.

 Het college heeft een goed gevoel bij de basiscontouren, maar ziet ook aandachtspunten die om nadere uitwerking vragen. Het verhogen van de OZB gebeurt met het vaststellen van de belastingverordening, dit vindt elk jaar in het najaar plaats. Nu een aantal punten nog uitgewerkt gaan worden, is daarmee de ingangsdatum van 1 januari 2016 niet haalbaar. De initiatiefnemers gaan het voorstel voor oprichting van een Zaans Ondernemersfonds verder uitwerken om het begin 2016 opnieuw voor te leggen aan het college.

Begin 2015 hebben vertegenwoordigers van het Zaanse ondernemers- en bedrijfsleven het initiatief genomen om de mogelijkheid voor het oprichten van een Zaans ondernemersfonds te onderzoeken. De ondernemers willen met een ondernemersfonds de lokale en regionale economie van Zaanstad versterken en verdere samenwerking tussen ondernemers, zorg, cultuur, sport en onderwijs te stimuleren. Het oprichten van een ondernemersfonds past binnen de ambitie van het college om ruimte te bieden aan initiatieven van ondernemers. Daarnaast draagt een ondernemersfonds bij aan de verbondenheid tussen ondernemers en daarmee het ondernemersklimaat van Zaanstad.

Het onderzoek is uitgevoerd op initiatief van vertegenwoordigers van o.a. ZON, Stipaza, en bedrijvenverenigingen zoals Zaandelta, BVNM en BIA en winkeliersvereniging SBZ. Het Zaans Ondernemers Netwerk (ZON) onder voorzitterschap van Jan Folkerts is penvoerder voor het onderzoek. De initiatiefgroep wordt ondersteund door onderzoeksbureaus Blaauwberg en MeiKlaas.

Stand van zaken haalbaarheidsonderzoek
In april heeft het college van B&W Zaanstad ingestemd met een subsidieaanvraag ten behoeve van een haalbaarheidsonderzoek naar een gemeentebreed ondernemersfonds in Zaanstad op basis van de Onroerend Zaak Belasting (OZB). Met het onderzoek wil de initiatiefgroep het draagvlak onder ondernemers onderzoeken voor een ondernemersfonds en de daarvoor benodigde OZB-verhoging, en daarnaast de mogelijke bestedingen inventariseren.

Op 27 augustus heeft de initiatiefgroep voor het ondernemersfonds een voorstel voor oprichting van een Ondernemersfonds neergelegd bij het college van B&W. Het college van B&W heeft aangegeven de basis contouren van dit voorstel interessant te vinden, maar benoemt ook een aantal aandachtspunten die verdere uitwerking behoeven. In het huidige voorstel is bijvoorbeeld niet helemaal duidelijk wat het fonds kan betekenen voor ondernemingen in de cultuur-, onderwijs-, sport-, zorg en agrarische sector. Iedere eigenaar of huurder van onroerend goed anders dan een woning wordt in dit onderzoek als ondernemer beschouwd. Dat maakt een sportvereniging, onderwijsinstelling of ziekenhuis ook deelnemer aan het ondernemersfonds.

Vervolg acties
In de komende periode zullen de initiatiefnemers nader in gesprek gaan met toekomstige deelnemers van het ondernemersfonds: ondernemers maar ook maatschappelijke instellingen, sportclubs, onderwijs en agrarische ondernemers. In deze gesprekken zal worden nagegaan wat voor deze specifieke groep de wensen en de kansen zijn van het fonds.

Begin 2016 wordt het verder uitgewerkte voorstel bij B&W en de raad neergelegd.
Medio oktober/november wordt er voor belangstellende ondernemers en raadsleden een bezoek gebracht aan Leeuwarden. Meer informatie over het Ondernemersfonds Zaanstad, eventuele vragen en concrete voorbeelden uit andere steden zijn te vinden op www.ondernemersfondszaanstad.nl.