ZaanBusiness Logo Wit

Stilte voor de storm

Inmiddels is het kabinet Rutte II al enige tijd aan de slag. De start verliep allesbehalve rustig door de ophef over de inkomensafhankelijke zorgpremie. Dit aspect van het regeerakkoord tussen de VVD en de PvdA trok alle aandacht naar zich toe, maar de komende regeerperiode staan er veel meer veranderingen te wachten. Die hebben lang niet allemaal hetzelfde stof doen opwaaien en of dat terecht is zal nog moeten blijken. Ook zal moeten blijken of de aangekondigde wijzigingen een net zo kort leven zijn beschoren als de inkomensafhankelijke zorgpremie.

Op tal van terreinen worden ingrijpende hervormingen aangekondigd. Een aantal verworvenheden uit begin van de vorige eeuw, toen de arbeider, huurder en pachter als zwakke partijen wettelijke bescherming nodig hadden tegen de ‘rijke’ (huur)bazen en grootgrondbezitters, zijn ondertussen achterhaald en worden als verstarrend beschouwd op de arbeidsmarkt en woningmarkt. In de afgelopen jaren is er met tal van wetswijzigingen al getracht om versoepeling te krijgen. Zo werd onder andere de Flexwet ingevoerd in het arbeidsrecht, waardoor een werkgever drie keer een contract voor bepaalde tijd kon afsluiten zonder ‘vast’ te zitten aan de ontslagbescherming. Het heeft er nu veel van weg dat de maatschappij rijp is om nog verdergaande maatregelen in te voeren, waarbij de verworvenheden meer en meer los worden gelaten.
Zo staat er op het gebied van het ontslagrecht het één en ander te gebeuren. Niet alleen wordt de duur en de hoogte van de WW verkort, maar het hele ontslagrecht zal worden gewijzigd. De preventieve ontslagtoets, in de vorm van een verplichte adviesaanvraag bij het UWV blijft gehandhaafd, maar de parallelle route via de kanton­rechter wordt opgeheven.
Dat betekent nog niet, dat de kantonrechter volledig buitenspel wordt gezet. Een werkgever kan zich tot de kantonrechter wenden als de werkgever een tijdelijke arbeidsovereenkomst wil ontbinden, terwijl de arbeidsovereenkomst deze mogelijkheid niet biedt. Ook in het geval van een ontslag in strijd met een opzegverbod staat de weg naar de kantonrechter open. Een werknemer kan zich te allen tijde nog tot de kantonrechter wenden, maar die zal het UWV-advies zeer zwaar laten doorwegen. Alleen in het geval van een ontslag bij een negatief ontslag­advies kan de kantonrechter het ontslag ongedaan maken. Als de kantonrechter een ontslag onterecht vindt, of in hoofdzaak aan de werkgever te wijten, kan hij aan de werknemer een vergoeding toekennen. De oude kantonrechtersformule wordt volledig losgelaten, nu de ontslagvergoeding maximaal een half maandsalaris per dienstjaar zal bedragen, met een grens van 75.000 euro.
Er is geen mogelijkheid tot hoger beroep. Sowieso is de werkgever bij onvrijwillig ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract van minstens een jaar een ver­goeding voor scholing in de vorm van een transitiebudget verschuldigd. De omvang van dit budget bedraagt een kwart maandsalaris per dienstjaar met een maximum van vier maandsalarissen.
Werkgevers krijgen wel te maken met een hogere WW-premie. In het regeerakkoord staat te lezen, dat het financiële voordeel dat werkgevers hebben door deze herziening van het ontslagrecht, wordt verrekend met een hogere WW-premie. Wel wordt de mogelijkheid open gelaten de WW-premie per werkgever te differentiëren naar rato van goed werkgeverschap. Zoals bekend zijn er ook op tal van andere terreinen herzieningen aangekondigd. Voor de vele voorgenomen herzieningen zijn wetswijzigingen nodig. Hoe die eruit zullen komen te zien en welke gevolgen deze exact zullen hebben, is een kwestie van afwachten. Kortom: het is stilte voor de storm en voor advocaten zal het spreekwoordelijke ‘alle hens aan dek’ gelden om het veelvoud aan regels, wets­wijzigingen etc. op de juiste wijze te vertalen in goede juridische en praktische adviezen voor onze zakelijke en particuliere cliënten.

Voor juridisch advies:
Nagtegaal & Jong Advocaten, www.nagtegaaljong.nl 
Dam 34, Postbus 1275, 1500 AG Zaandam Tel (075) 631 31 21
Telefax (075) 635 08 18 info@nagtegaaljong.nl