ZaanBusiness Logo Wit

Kennismigrantenregeling

Nederland heeft voor het bedrijfsleven een regeling om snel en eenvoudig hoogopgeleide migranten van buiten de Europese Unie in dienst te kunnen nemen, de zogenaamde kennis­migrantenregeling. Om voor kennismigrant in aanmerking te komen, moet een werknemer een minimumsalaris verdienen. Daarnaast moet het bedrijf aangesloten zijn bij de kennis­migrantenregeling van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Als hieraan is voldaan, hoeft men geen tewerkstelling-vergunning voor de buitenlandse werknemer aan te vragen.

Een kennismigrant van 30 jaar en ouder moet een bruto jaarloon verdienen van tenminste 51.239 euro. Voor een kennis­migrant jonger dan 30 geldt een minimum bruto jaarloon van 37.575 euro. Als men een kennismigrant in dienst wil nemen, die in Nederland is afgestudeerd, geldt een minimum bruto jaarloon van 26.931 euro. Dit salariscriterium geldt alleen als de werknemer binnen een jaar na het afstuderen in dienst wordt genomen. De genoemde looncriteria worden jaarlijks aangepast.
Om een werknemer als kennismigrant te kunnen laten overkomen uit het buitenland moet een werkgever een verklaring ondertekenen, waarmee men een aantal verantwoordelijkheden op zich neemt. Zo staat de werkgever financieel garant voor de werknemer, zodat de kosten voor het verblijf van de werknemer niet ten laste van de Nederlandse overheid komen. Als men deze verantwoordelijkheden op zich neemt, is de IND in staat de aanvragen voor verblijf als kennismigrant via een versnelde procedure te behandelen. In het beleid van IND staat, dat binnen twee weken op een aanvraag moet worden beslist. Bij de aanvraag moet een kopie van de arbeidsovereenkomst worden bij­gevoegd die de, hiervoor genoemde, bruto jaarlonen bevestigd.

Expatcentra
Nederland heeft in de vier gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven expatcentra. Hier werken de gemeenten en de IND samen om de toe­lating en het verblijf van de kennismigrant en diens gezinsleden verder te versnellen en te vereenvoudigen. Zaken als de aanvraag van BSN- nummer, inschrijving in het gemeenteregister en de afgifte van de verblijfsvergunning kunnen aan één loket worden geregeld.

Geldigheidsduur verblijfsvergunning
De verblijfsvergunning van een kennis­migrant wordt verleend voor de duur van de arbeidsovereenkomst, met een maximum van vijf jaar. De kennismigrant moet wel voor minimaal drie maanden bij een werkgever komen werken. Als de arbeidsovereenkomst wordt verlengd, kan ook de verblijfsvergunning worden verlengd. De gezinsleden (de echtgeno(o)t(e) en kinderen tot en met 18 jaar) van de kennis­migrant kunnen ook gebruik maken van deze versnelde procedure. Zij komen in aanmerking voor een afhankelijke verblijfsvergunning die hen bovendien in staat stelt in Nederland te werken. Zij hoeven niet te beschikken over een tewerkstellingsvergunning.

Neem voor meer informatie over kennis- en arbeidsmigratie contact op met ons kantoor. Of kijk opwww.nagtegaaljong.nl.

Voor juridisch advies:
Nagtegaal & Jong Advocaten, www.nagtegaaljong.nl 
Dam 34, Postbus 1275, 1500 AG Zaandam Tel (075) 631 31 21
Telefax (075) 635 08 18 info@nagtegaaljong.nl