ZaanBusiness Logo Wit

Vanaf 1 januari 2018 geen huwelijkse voorwaarden meer nodig?

Met ingang van 1 januari 2018 worden huwelijken niet automatisch meer in algehele gemeenschap van goederen gesloten. Wie niets regelt bij de notaris, trouwt in beperkte gemeenschap van goederen. Dit maakt huwelijkse voorwaarden niet automatisch overbodig! 

Huidige wetgeving

Onder de huidige wetgeving worden huwelijken in algehele gemeenschap van goederen gesloten, tenzij er huwelijkse voorwaarden zijn opgemaakt bij de notaris. Dit houdt in dat alle bezittingen en schulden van voor het huwelijk gemeenschappelijk vermogen worden, waar iedere partner voor de helft toe gerechtigd is. Ook alle tijdens het huwelijk verworven bezittingen en gemaakte schulden gaan tot het gemeenschappelijke vermogen behoren. Alleen schenkingen en erfenissen die ontvangen zijn onder een uitsluitingsclausule (de schenker/erflater heeft dan bepaald dat de verkrijging buiten het gemeenschappelijke ver­mogen moet blijven) blijven buiten het gemeenschappelijke vermogen.

Wat gaat er veranderen?

Alleen voor huwelijken die vanaf 1 januari 2018 gesloten worden, geldt de nieuwe wetgeving. De belangrijkste verandering is dat een beperkte gemeenschap van goederen de standaard wordt in plaats van de huidige algehele gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat alleen bezittingen, met bijbehorende schulden, die voor het huwelijk gezamenlijk eigendom waren gemeenschappelijk vermogen worden na het sluiten van het huwelijk. Denk hierbij aan het gezamenlijke eigendom van een woning met inboedel in de samenwoon-periode. Overige voorhuwelijkse bezittingen en schulden blijven privé vermogen. Tijdens het huwelijk verkregen bezittingen en schulden gaan wel tot het gemeenschappelijke vermogen behoren, met uitzondering van verkregen schenkingen en erfenissen, ongeacht of de verkrijging onder een uitsluitingsclausule heeft plaatsgevonden. Schenkers en erflaters die juist wel willen dat de schenking of erfenis tot de gemeenschap van goederen gaat behoren, zullen dit dus expliciet moeten aangeven door een in­sluitingsclausule op te nemen. Als partners bij het einde van het huwelijk het niet eens zijn over aan wie een goed toekomt en er geen bewijzen zijn, dan wordt het goed als gemeenschappelijk aangemerkt. Een goede administratie waaruit blijkt wat er met privé vermogen gebeurd is, is daarom heel belangrijk.

Vergoedingsrechten

Indien één van beide partners privé vermogen gebruikt voor het verkrijgen van gezamenlijk vermogen, dan heeft deze partner vergoedingsrecht. Dit is bijvoorbeeld het geval als privé geld voor de aanschaf of verbouwing van de gezamenlijke woning wordt gebruikt. Voor vergoedingsrechten die na 1 januari 2012 zijn ontstaan, geldt dat de partner die privé geld in gezamenlijk vermogen heeft gestoken niet alleen recht heeft op teruggave van het geïnvesteerde bedrag, maar ook op de waardeverandering van het goed (stij­gingen, maar ook dalingen!). Voor verbruiksgoederen zoals een auto geldt dat geen rekening gehouden wordt met waarde­veranderingen van het goed, omdat verbruiksgoederen per definitie in waarde dalen. Dit vergoedingsrecht is nu dus ook al van toepassing, bijvoorbeeld als een schenking met uitsluitingsclausule gebruikt wordt voor de gezamenlijke woning, ook als de partners in gemeenschap van goederen zijn gehuwd. Vanaf 1 januari 2018 zal dit vaker voor­komen als de beperkte gemeenschap van goederen standaard wordt. Dit kan tot ongewenste situaties leiden. Het is daarom goed om te weten dat bij over­eenkomst (bij voor­keur schriftelijk) van deze wijze van vergoeden afgeweken kan worden.

Ondernemers en het nieuwe huwelijksvermogensrecht

Voor ondernemers geldt dat de onderneming die al bestond voor het huwelijk en geen gezamenlijk eigendom was voor het huwelijk tot het privé vermogen blijft be­horen van de ondernemer als hij/zij gaat trouwen. Dit maakt het opstellen van huwelijkse voorwaarden echter niet overbodig! Het gemeenschappelijke vermogen dat ontstaat kan bijvoorbeeld bij faillissement van de onderneming nog steeds voor de helft aangesproken worden. Ook dient de onderneming een redelijke vergoeding voor de inzet van kennis, vaardigheden en arbeid betalen aan de gemeenschap. Hoe hoog die redelijke vergoeding moet zijn, is niet nader ingevuld. Bij echtscheiding zal dit tot discussie kunnen leiden. Goede huwelijkse voorwaarden zullen een hoop vervelende verrassingen bij echtscheiding en faillissement voorkomen. Onze coaches adviseren u graag over de gevolgen van het sluiten van een huwelijk en over belang­rijke financiële transacties tijdens uw huwelijk.

VANDERLAANGROEP

Assendelft Oranjeboomkade 1 Postbus 1, 1566 ZG T 075 687 49 59

Noord-Scharwoude Kokkel 20 Postbus 64, 1723 ZH 0226 31 33 76

Purmerend Wormerplein 111 Postbus 11, 1440 AA 0299 42 14 02

Zaandam Ronde Tocht 3 Posbus 346, 1500 EH 075 635 36 31

vanderlaangroep.nl

www.vanderlaangroep.nl

Assendelft
Oranjeboomkade 1
Postbus 1, 1566 ZG

075 687 49 59
assendelft@vanderlaangroep.nl

Noord-Scharwoude
Kokkel 20
1723 ZH

0226 31 33 76
noordscharwoude@vanderlaangroep.nl

Purmerend
Wormerplein 111
Postbus 11, 1440 AA

0299 42 14 02
purmerend@vanderlaangroep.nl