ZaanBusiness Logo Wit

Welke kant gaan we op met Zaanstad?

Op woensdag 16 maart a.s. vinden de landelijke gemeenteraadsverkiezingen plaats. Ook in Zaanstad wordt dan een nieuwe gemeenteraad met 39 fractieleden gekozen. Politieke partijen formuleren voor hun campagnes welke koers ze willen varen met Zaanstad. De verkiezingsuitslag zal bepalend zijn voor de uitvoering van de toekomstplannen, de samenstelling van de volksvertegenwoordiging, de financiën en de controle van het college van B&W.

Na de vorige verkiezingen, in 2018, was er in Zaanstad een versnipperde gemeenteraad met zo’n 13 fracties. Na intern geharrewar dat daarna volgde met afsplitsingen etc. zijn het er nu 15. Aan de komende verkiezingen zullen 13 partijen deelnemen. De partijen die participeren zijn: VVD, POV (Partij voor Ouderen), PvdA, Rosa, D66, Democratisch Zaanstad (DZ), PVV, Groen Links, DENK, CDA, Partij voor de Dieren en Belang van Nederland (BVNL). Verder heeft de Vrije Democratische Partij (VDP) zich aangemeld voor de verkiezingen. Uit de Raad verdwijnen Lokaal Zaans (LZ) en De Socialisten, een afsplitsing van de SP. Forum voor Democratie zou aanvankelijk ook meedoen aan de verkiezingen, maar is afgehaakt.

Plannen wonen en werken

Ondernemers in Zaanstad hebben met dezelfde problemen te kampen als hun collega’s in de rest van Nederland. Denk daarbij aan stikstof, de CO2-uitstoot, hoge energieprijzen, oplopende inflatie etc. Daarnaast zijn er specifieke Zaanse problemen. Het veelgeroemde adagium, dat werken en wonen naast elkaar de charme van de Zaanstreek is, staat onder druk. Grote levensmiddelenproducenten stoten stoffen uit met soms gezondheidsklachten voor omwonenden tot gevolg. Daarom is het goed dat (zware) industrie naar de periferie van de gemeentegrenzen verplaatst wordt. Een voorbeeld daarvan is de verhuizing van Loders Crocklaan vanuit een woonwijk in Wormerveer naar Hoogtij. Die verhuizing past ook in het plaatje dat de lokale overheid een woningbouwlint wil creëren langs de IJ-oevers en doorlopend langs een groot deel van de Zaan. Ondernemers in de Achtersluispolder zien deze metamorfose met de nodige argwaan tegemoet. Immers kunnen zij blijven? Durven ze nog te investeren als ze onvoldoende tijd krijgen om die investeringen terug te verdienen?

Midden- en kleinbedrijf

Allerlei bedrijven, zoals de middenstand en de horeca, krijgen als gevolg van de coronapandemie, klap op klap door de beperkende maatregelen voor niet essentiële zaken. Natuurlijk zijn er steunpakketten vanuit de rijksoverheid, maar dat is niet voldoende. Het heeft wel geholpen, want volgens het CBS zijn er relatief weinig faillissementen in 2021 geweest, maar aan de andere kant zijn consumenten meer via internet gaan kopen. De vraag is, of na afloop van de coronaperiode, de fysieke klanten weer het straatbeeld zullen vullen.

Bouwen en infrastructuur

In Zaanstad wordt flink gebouwd om de woningnood te lenigen. Locaties als het Kogerveld, bij het ZMC, Rooswijk, Wormerveer, Saendelft etc. bieden nogal wat werk aan bouwbedrijven en hun onderaannemers. De stikstofproblematiek in de bouw wordt aangepakt door meer fabrieksmatig te produceren en houtbouw wordt gepropageerd. Dat is minder milieubelastend. Er wordt al decennia lang gesteggeld over de doortrekking van de A8 naar de A9. Voor de mobiliteit van het verkeer is dat noodzakelijk. Denk hierbij aan de verdere uitbreiding van Saendelft en de doorstroming van het verkeer langs Krommenie. Het argument van Unesco dat de monumentale status van de Stelling van Amsterdam doorbroken wordt, door onderbreking van de zichtlijn tussen twee forten, zou niet doorslaggevend mogen zijn om deze verbinding niet aan te leggen. Wie een blik op de kaart van Noord-Holland werpt, kan zien dat, als precedent, in de ring van forten al tientallen zichtlijnen onderbroken zijn door rijkswegen en provinciale en lokale wegen. De parallel aan een mogelijk nieuwe verbinding naar de A9 gelegen Communicatieweg tussen Assendelft en Heemskerk is daar ook een voorbeeld van. Die ligt dus ook in de zichtlijn. Intussen is het gros van de politieke partijen in Zaanstad voor deze verbinding. Voor de aanlegkosten moet nog wel een oplossing gevonden worden.

Verkiezingsprogramma’s begin februari beschikbaar

Verdere nasporingen op internet welke speerpunten de politieke partijen in Zaanstad hebben waren, bij het ter perse gaan van deze Zaanbusiness, nauwelijks te vinden. Volgens de gemeente Zaanstad komen de verkiezingsprogramma’s vanaf begin februari beschikbaar. Maar op voorhand kan men natuurlijk wel invullen dat de (centrum)linkse partijen vooral op het milieu zullen inzetten en (centrum)rechts op werkgelegenheid. Dus meer gericht op ondernemend Zaanstad.

De VVD biedt wel inzicht

Op de site van de VVD worden wel ‘tipjes van de verkiezingssluier’ opgelicht. Een kleine greep uit het speerpuntenoverzicht van deze partij. Ondernemers moeten de ruimte krijgen. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente. De gemeente moet optimaal faciliteren en stimuleren en zo bijdragen aan een bloeiende economie, werkgelegenheid en innovatieve technieken. De Zaanse industrie produceert veel voor de export. Er is veel kennis van, onderzoek naar en ontwikkeling van hoogwaardige producten. Vanwege het succes van Hoogtij wil de VVD, dat gebieden richting Beverwijk langs het Noordzeekanaal getransformeerd kunnen worden tot bedrijventerreinen. Ook vraagt de partij aandacht voor het energieprobleem en voor minder binnenstedelijke uitstoot van het verkeer. Verder wil de VVD initiatieven van ondernemersverenigingen voor een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt stimuleren. De samenwerking op economisch gebied in de regio Amsterdam wil men intensiveren. Kansarme winkelgebieden moeten getransformeerd worden naar aantrekkelijke woon-winkelgebieden. De VVD wil ook de samenwerking tussen ondernemers en vastgoedpartijen in winkelgebieden organiseren, stimuleren en faciliteren.

Dit is maar kleine greep uit het verkiezingsprogramma van de VVD. Als de programma’s van de overige politieke partijen het licht zien, zal blijken dat er veel overlappingen zijn. Niemand zal de economie de nek willen omdraaien. Iedereen wil goed onderwijs. Mobiliteit en milieu zullen hoog in het vaandel staan. Zoals al eerder gesteld, zullen er wel nuanceringen zijn en accentverschillen.

De site waarop alle informatie over de komende gemeenteraadsverkiezingen te vinden is en waar je de verkiezingsprogramma’s kunt lezen is: verkiezingen.zaanstad.nl