ZaanBusiness Logo Wit

Kinderalimentatie, een rechtsgebied aan discussie onderhevig

De Expertgroep Alimentatienormen heeft per 1 januari 2013 nieuwe richtlijnen gegeven voor het berekenen van de behoefte en de draagkracht bij kinderalimentatie. Voorts is per 1 januari 2015 de Wet hervorming kindregelingen in werking getreden. Het doel van deze wet was bezuinigen, verdere vereenvoudiging van het rekensysteem en tegengaan van de armoedeval. 

Voornoemd rekensysteem is opgebouwd uit twee pijlers: de hoogte van de door de ouders te betalen kinderalimentatie enerzijds, welke is gebaseerd op het netto gezinsinkomen van de beide ouders, het aantal kinderen alsmede hun leeftijd (behoefte) en anderzijds de mogelijkheid van beide ouders om -nadat ze uit elkaar zijn- pro rato bij te dragen in de kosten van hun kinderen (draagkracht).

Sinds 2013 wordt voorts het kind gebonden budget in mindering gebracht op de hoogte van de behoefte van het kind aan een bijdrage. Daardoor wordt het bedrag dat ouders nog moeten bijdragen in de kosten van hun kind feitelijk verlaagd. Sinds 1 januari 2015 heeft een alleenstaande ouder daarbovenop in veel gevallen recht op de zogenaamde alleenstaande ouderkop en ook deze bijdrage van de overheid wordt sinds 2015 van de behoefte van het kind afgetrokken.

Hierdoor kan het voorkomen dat een ouder in het geheel geen alimentatie meer hoeft te betalen. De uitvoering van die richtlijnen leidt op dit moment dan ook tot veel discussie. De Rechtbank Den Haag heeft in dat kader in haar uitspraken de richtlijn tot op heden niet gevolgd. Het is volgens deze rechtbank onaanvaardbaar dat in de behoefte van kinderen zou worden voorzien uit gemeenschapsmiddelen, terwijl er bij de niet primair verzorgende ouder wel draagkracht is om een bijdrage te leveren. Ook de rechtbank Noord Holland is al afgeweken van de aanbevelingen van de Expertgroep.

Op dit moment geldt derhalve dat de uitkomst van een alimentatie procedure mede afhankelijk is van de vraag bij welke rechtbank er wordt geprocedeerd, hetgeen onwenselijk is. Op 17 maart 2015 heeft er dan ook een bijeenkomst plaatsgevonden van de Expertgroep alimentatienormen met bestuursleden van de vFAS (Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators), leden van de Commissie Knelpunten Tremanormen van de vFAS en andere belanghebbenden over de nieuwe wet en de gevolgen daarvan voor de dagelijkse praktijk.

Hierop is op 17 april 2015 de Expertgroep alimentatienormen bijeengekomen voor overleg over de problematiek. De Expertgroep heeft besloten om de richtlijn niet te wijzigen en evenmin andere acties te ondernemen. Gewacht wordt tot de Hoge Raad zich hierover heeft uitgesproken.

Kortom, de discussie floreert, sommige rechtbanken hanteren een afwijkend beleid en ook de politiek zit overigens niet stil. Er is namelijk op 18 februari 2015 een wetsvoorstel ingediend tot herziening van de kinderalimentatie, waarin ook weer een aantal grote veranderingen staan opgenomen. Wordt dus vervolgd.

In de tussentijd is het voor alimentatieplichtigen verstandig de kinderalimentatieverplichting de laten beoordelen aan de hand van de nieuwe geldende maatstaven en mogelijkheden. U kunt mij in dat kader voor het maken van afspraak voor een vrijblijvend advies gesprek bellen op: 075-6313121

www.damadvocaten.nl