ZaanBusiness Logo Wit

Wat wordt de politieke agenda tot 2018?

Om Zaanse politici voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen mee te geven wat Zaanse entrepreneurs belangrijk vinden, heeft het Zaans Ondernemers Netwerk (ZON) afgelopen zomer een manifest opgesteld. ZON, dat het rapport in samenwerking met de Kamer van Koophandel schreef, is als koepelorgani­satie met tien aangesloten verenigingen en 1.200 leden een belangrijke spreekbuis voor de ondernemers in de Zaanstreek. Onder het motto ‘Laat de economie bloeien: voor werk en welvaart langs de Zaan’, is de insteek van het manifest helder. De ondernemers vragen aan de Zaanse politici om een bestuurlijke en politieke agenda die de economische ontwikkeling bovenaan heeft staan. De krimpende economie, het stijgende aantal faillissementen en de onder druk staande werkgelegenheid moeten een flinke impuls krijgen. De ondernemerswens is dat de politiek de bedrijvigheid maximaal kan faciliteren en stimuleren. Alleen dát garandeert volgens ZON een toekomst met een economisch duurzame, sterke en leefbare stad, waarin mensen graag ondernemen, werken en wonen. Hoe dit moet gebeuren? Middels het manifest heeft het georganiseerde Zaanse bedrijfsleven bij de politieke partijen van Zaanstad, Wormerland en Oostzaan een tiental gerichte wensen gedeponeerd.

Lage(re) lasten en regeldruk

Ten eerste zien de ondernemers graag dat de lokale lasten voor het bedrijfsleven in toom worden gehouden. Gemeentelijke belastingen en heffingen zijn immers een behoorlijke kostenpost voor (in het bijzonder kleine) bedrijven. “Deze tijd vraagt om bevriezing van de lasten”, zo stelt het ondernemersmanifest. “En geen verhoging van de OZB, toeristen- belasting, (bouw)legeskosten en parkeervergunningen.’ Daarnaast zien de Zaanse entrepreneurs graag dat de lokale regeldruk aangepakt wordt en de dienstverlening wordt ver­beterd. De overheid moet veel onder­nemersgerichter worden, meent ZON. “Voer bijvoorbeeld een digitaal onder­nemersloket in en vervang vergunningen door algemene regels of een vrijstelling”, stellen de ondernemers. “Introduceer elektronisch factureren; dat levert immers zowel het bedrijfsleven als de gemeente aanzienlijke besparingen op.” Bovendien zien de ondernemers graag dat de politiek helpt om de winkel­leegstand terug te dringen. De detailhandel verkeert in zwaar weer en de vooruitzichten voor de komende jaren zijn nog niet gunstig. Met de opkomst van het winkelen via internet verliezen winkelgebieden koopkracht en daarmee omzet. Toenemende winkel­leegstand is het gevolg. “De urgentie om dit probleem aan te pakken is hoog. Langdurige winkelleegstand tast immers al snel de leefbaarheid aan”, zo staat in het manifest. “Aan de andere kant willen veel gemeenten hun winkelareaal vernieuwen en soms nog uitbreiden. Dat hoeft niet tot pro­blemen te leiden, mits wordt voldaan aan o.a. de volgende voorwaarden: investeer in een gedegen, bovenlokaal afgestemde detailhandelsvisie, die is vastgelegd in een structuurvisie. Maak tevens een integrale afweging tussen vernieuwing, verschuiving, transformatie en heront­wikkeling. Wees bovendien proactief; dat voorkomt dat achterblijvende onder­nemers en bewoners in zogenaamde afgeschreven winkelgebieden gecon­fronteerd worden met langdurige leegstand. En zet in een bedrijfs­investeringszone (BIZ). Dit is een vorm van financiering van een ondernemersfonds. De BIZ kan een positieve bijdrage leveren aan het ondernemingsklimaat en richt zich op het behoud van eco­nomische waarde en vitaliteit van centrum- en bedrijvenlocaties.”

Goed bereikbaar

Hangijzer 4 is de bereikbaarheid en parkeergelegenheid. Voor de vindbaarheid van de binnenstad van Zaandam is een dynamisch parkeerverwijssysteem on­misbaar. “De bereikbaarheid van de oostkant van de binnenstad verdient een impuls, bijvoorbeeld in de vorm van een nieuwe parkeergarage”, zo menen de ondernemers. “Investeer in infrastructuur en betrek de markt hier eerder bij. En zet ook de lobby voor de A8-A9 voort. De komst van deze verbindingsweg is nodig voor de ontwikkeling van de economie.” In de 21ste eeuw is ook de digitale bereikbaarheid essentieel. “Investeer in gratis wifi in openbare ruimten, bijvoorbeeld bij OV-knooppunten. Dit is een voorwaarde voor bewoners en bezoekers van een moderne stad. Stimuleer tevens snelle glasvezelverbindingen voor bedrijven en bewoners. Zo kun je overal en efficiënt ondernemen.” Op het gebied van bedrijventerreinen vraagt ZON dat de politiek zorg draagt voor voldoende beschikbare vestigings­locaties voor ondernemingen. “Dit in nauw overleg met het regionale bedrijfsleven. Industriële ondernemingen, watergebonden bedrijvigheid en kleinschalige bedrijfsactiviteiten verdienen immers, gelet op de aard van hun acti­viteiten, bijzondere aandacht”, zo meldt het manifest. “Herstructurering en vitalisering van bestaande bedrijventerreinen verdienen eveneens een hoge plaats op de lokale politieke agenda. Verloedering van bestaande bedrijventerreinen kan worden voorkomen door deze goed en planmatig te onderhouden en waar nodig te revitaliseren en herstructureren. Bestaande terreinen moeten veilig, goed bereikbaar en attractief blijven. Parkmanagement kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren.”

Veiligheid en promotie

Zonder veiligheid is er geen goed ondernemersklimaat. “Blijf daarom samen­werken met ondernemers en investeer in het Veiligheidsinstrument KVO. Efficiënte en intensieve samenwerking tussen gemeente, politie en bedrijfsleven blijkt in veel plaatsen al tot een daling van criminaliteit te hebben geleid én een vergroting van gevoelens van veiligheid onder ondernemers.”

Een goed ondernemersklimaat vraagt tevens om voldoende goed gekwalifi­ceerde arbeid. Met name voor de bedrijfssectoren die in de Zaanstreek goed vertegenwoordigd zijn, zoals de food- en metaalsector. De basis hiervoor wordt gelegd in het primair en voortgezet onderwijs (Havo, VWO en VMBO) en het ROC.

Naast het MKB vriendelijk aanbesteden en uitbesteden, vragen de ondernemers aan de politici tevens of zij zich willen blijven inzetten op het gebied van promotie van de Zaanstreek. Toerisme en recreatie zijn immers erg belangrijk. “Ondernemers en overheid kunnen samen de aantrekke­lijkheid en leefbaarheid van gebieden vergroten. Stimuleer en investeer daarom in een goed verzorgde openbare ruimte”, zo schrijft het manifest. “Zet de investering in de succesvolle (regionale) acqui­sitie van nieuwe bedrijven voort en zet daarnaast in op branding en marketing van Zaanstad.”

Duurzaamheid

Tot slot onderschrijven de ondernemers het belang van duurzaamheid. “De gemeente wil dat Zaanstad in 2020 een duurzame en klimaatneutrale stad is. Deze ambitie kan alleen worden gerea­liseerd in nauwe samenwerking met bedrijven, inwoners en organisaties. Het gezamenlijke bedrijfsleven wil een duurzame stad creëren, waarbij via wonen, werken, gezondheid en mo­biliteit een duurzame samenleving wordt gecreëerd. Bewustwording is daarbij belangrijk. Daarom vragen wij de gemeente duurzaam ondernemen te stimuleren. Maak zichtbaar van welke stimuleringsmaatregelen gebruik kan worden én bied een platform voor kennis en informatie-uitwisseling.”